Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Konstytucja ucznia


 

Preambuła

 

W trosce o byt i przyszłość Naszej Szkoły, my, Uczniowie, Nauczyciele
 i Rodzice - cała społeczność szkolna,

zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Szkoły, wdzięczni naszym przodkom i rodzicom za ich pracę, kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie

Narodu i ogólnoludzkich wartościach, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z dorobku Szkoły, złączeni więzami wspólnoty z naszymi absolwentami

rozsianymi po całym kraju, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi szkołami w naszym mieście dla dobra naszej Małej Ojczyzny, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa uczniowskie, a działaniu organizacji szkolnych, kółek zainteresowań, stowarzyszeń zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy

Małą Konstytucję Ucznia Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca  w Częstochowie

jako prawo podstawowe dla Szkoły oparte na poszanowaniu praw i obowiązków, współdziałaniu Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, na dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocy umacniającej uprawnienia Uczniów, Nauczycieli i Rodziców oraz ich przedstawicielstw na terenie Szkoły, Wszystkich, którzy dla dobra Naszej Szkoły tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności ucznia, jego praw i obowiązków, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę  Szkoły.

 

Rozdział I

Art. 1

Szkoła jest dobrem wspólnym społeczności lokalnej.

Art. 2

Organy Szkoły działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 3

Uczniowie  wyrażają opinie przez  swoich przedstawicieli w Samorządzie Uczniowskim zgodnie ze „Statutem Szkoły”.

Art. 4

Szkoła zapewnia uczniom prawa, obowiązki określone w „Statucie Szkoły” oraz dba o ich rozwój i bezpieczeństwo.

Art.5

Szkoła strzeże dziedzictwa narodowego.

Art. 6

Szkoła udziela pomocy uczniom znajdującym się w potrzebie.

Art. 7

„Mała Konstytucja Ucznia Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca   w Częstochowie”, obok „Statutu Szkoły”, jest wewnętrznym aktem prawnym Szkoły.

Art. 8

Przepisy Konstytucji obowiązują każdego ucznia, rodzica i nauczyciela Naszej Szkoły.

Art. 9

Szkoła posiada własną  flagę i znak

Art. 10

Przepisy dotyczące zachowania się wobec symboli narodowych i symboli własnych Szkoły reguluje odrębny dokument: „Ceremoniał szkolny”.


Rozdział  II

Prawo do nauki

 

Art. 11

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej : „Każdy ma prawo

do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa (…) Państwo zobowiązane jest do tego, aby nauczanie podstawowe było bezpłatne”.

Art. 12

Uczeń ma prawo uzyskać pomoc w nauce oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Art., 13

Szkoła organizuje nauczanie indywidualne zgodnie z przepisami.

Art. 14

Uczeń ma swobodny dostęp do lekcji. Zakazane jest ograniczanie tego prawa, np. nie wpuszczanie lub wypraszanie z jakiegokolwiek powodu

z sali lekcyjnej.

Art. 15

Uczeń szczególnie uzdolniony ma prawo do indywidualnego programu nauki.

Art. 16

Uczeń ma prawo zapisać się do organizacji działających na terenie szkoły.

 

 

Rozdział III

Prawo do informacji

 

Art. 17

Władze Szkoły zobowiązane są do dostarczenia uczniom informacji na temat przysługujących im praw oraz do zaznajomienia uczniówz procedurą postępowania

w przypadku ich naruszenia.

Art. 18

Uczeń ma prawo uzyskać informacje z rozmaitych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne i światopoglądowe.

Art. 19

Uczeń ma prawo do informacji dotyczących jego ocen, kar i nagród.

Art. 20

Dyrektor Szkoły  zapewnia uczniom możliwość poznania „Statutu Szkoły”, będącego dokumentem jawnym.

Art. 21

Szkoła powinna informować ucznia o każdej decyzji w jego sprawie.

Art. 22

Na prośbę ucznia lub rodziców należy krótko uzasadnić wystawioną ocenę.

Art. 23

Uczeń ma prawo wiedzieć, jaka będzie jego ocena okresowa i roczna.

Art. 24

Uczeń ma prawo poznać kryteria oceny zachowania oraz wiedzieć, jakie są możliwości odwołania się od oceny , poprawienia jej lub przystąpienia

do egzaminu poprawkowego czy klasyfikacyjnego.

 

 

 

Rozdział IV

Wolność religii lub przekonań

Art. 25

Szkoła daje uczniowi możliwość nie uzewnętrzniania (lub nie ujawniania) przekonań religijnych i światopoglądowych.

Art. 26

W myśl standardów międzynarodowych dziecko ma prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, rodzice jednak mogą ukierunkować dziecko

i czuwać nad korzystaniem z tej wolności.

Art. 27

Szkoła zapewnia uczniom równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu.

Art. 28

Szkoła zapewnia tolerancję mniejszościom  religijnym, kulturowym oraz etnicznym.

Art. 29

Uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach religii i etyki.

Art. 30

Ocena z religii i etyki to ocena z przedmiotu nadobowiązkowego.

 

 

 

Rozdział  V

Wolność wypowiedzi i opinii

 

Art. 31

Uczeń ma prawo do wypowiadania opinii o programach i metodach nauczania oraz innych sprawach ważnych dla Szkoły.

Art. 32

Uczeń ma prawo wyrazić opinię i przedstawić swoje stanowisko w  sprawie własnej lub dotyczącej innego ucznia.

Art. 33

Uczeń może wygłaszać kontrowersyjne poglądy i opinie niezgodne z kanonem nauczania, o ile nie naruszają one uczuć innych osób,

np. wypowiadać sądy o bohaterach historycznych, literackich. Nie zwalnia to jednak ucznia ze znajomości materiału nauczania.

Art. 34

Uczeń ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej , Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, także te dotyczące podstawowych praw ucznia.

 

Rozdział VI

Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej

 

Art. 35

Szkoła chroni ucznia przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

Art. 36

Szkoła stosuje kary i nagrody zapisane w „Statucie Szkoły” .Kary nie naruszają nietykalności osobistej oraz godności ucznia.

Art. 37

Uczeń jest oceniany i traktowany bez względu na wygląd, status rodzinny, społeczny czy status ucznia.

Art. 38

Uczeń jest sprawiedliwie traktowany w sytuacji konfliktu , np. nauczyciel – uczeń. Ma prawo dowieść swoich racji.

 

Rozdział VII

Prawo do ochrony prywatności

 

Art. 39

Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.

Art. 40

Uczniowi należy się poszanowanie przede wszystkim jego tożsamości, godności, prywatności.

Art. 41

Nauczyciel nie może zdradzić tajemnicy korespondencji.

 

 

Rozdział VIII

Prawo do ochrony zdrowia

 

Art. 42

Plan lekcji uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć tygodniowych, różnorodność zajęć dziennych, nie łączenie w kilkugodzinne bloki  zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

Art. 43

Warunki pracy ucznia w szkole są zgodne z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Art.44

Szkoła zapewnia szczególną opiekę uczniom niepełnosprawnym

 


Rozdział IX

Prawo do odpowiedniego standardu życia

 

Art.45

Szkoła dokonuje bieżącej analizy sytuacji materialnej swoich uczniów

Art. 46

Szkoła według własnych możliwości wspomaga ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, współpracując w tym celu z instytucjami do tego powołanymi.

Art. 47

Szkoła typuje uczniów uzdolnionych do nagród i pomocy stypendialnych.

Art.48

Szkoła udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

 

Rozdział  X

Prawa proceduralne

 

Art. 49

Uczeń ma możliwość dochodzenia swoich praw.

Art. 50

Szkoła określa swym uczniom system nagród i  kar.

Art. 51

Wymierzenie kary bez dania uczniowi możliwości obrony narusza jego prawa i może być podstawą do uchylenia kary.

Art. 52

Uczeń ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary zgodnie z procedurą zawartą w „Statucie Szkoły”.

Art. 53

Uczeń może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Ucznia. lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Rozdział XI

Prawa ucznia z dysfunkcją w szkole

Art. 54

Uczeń ze stwierdzoną dysfunkcję rozwojową ma prawo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do innego niż rówieśnicy traktowania w Szkole.

 

Rozdział XII

Obowiązki ucznia

Art. 55

Obowiązki ucznia zawarte są w „Statucie Szkoły” oraz w zasadach i normach współżycia w grupie zgodnie z  artykułem.58-118.

 

Rozdział XIII

Obowiązki rodziców wobec szkoły

Art. 56

Obowiązki rodziców wobec Szkoły regulują następujące dokumenty :

„Statut Szkoły”, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Konwencja Praw Dziecka, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział XIV

Domowa pomoc naukowa

Art. 57

Obowiązkiem rodziców jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających dziecku  odrabianie pracy domowej.

 

Rozdział XV

Normy i zasady współżycia w grupie

Art. 58

Staraj się zrozumieć problemy innych. 

Art. 59

Nie obrażaj się, gdy ktoś zwróci ci słuszną uwagę.

Art. 60

Nie obmawiaj kolegów i koleżanek za plecami.

Art. 61

Udziel pomocy koledze, jeśli jej potrzebuje.

Art. 62

Nie wyśmiewaj i nie szydź z kolegów, jeżeli coś im się nie uda.

Art. 63

Nie używaj siły, jeżeli brak ci argumentów.

Art. 64

Bądź „fair” wobec innych.

Art. 65

Panuj nad własnymi emocjami – nie prowokuj kłótni i bójek.

Art. 66

Nie rozmawiaj na lekcjach – przeszkadzasz innym.

Art. 67

Zawsze bądź przygotowany do zajęć.

Art. 68

Uważaj na lekcjach i notuj.

Art. 69

Wywiązuj się z przyjętych na siebie obowiązków.

Art. 70

Bądź aktywny na lekcji.

Art. 71

Szanuj mienie Szkoły.

Art. 72

Nie skarż na kolegów.

Art. 73

Bądź zawsze punktualny.

Art. 74

Używaj magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

Art. 75

Przyznaj się uczciwie do winy.

Art. 76

Dbaj o porządek w Szkole.

Art. 77

Nie zapominaj o obowiązkach dyżurnego.

Art. 78

Nie biegaj po korytarzach szkolnych.

Art. 79

Nie ściągaj na klasówkach.

Art. 80

Pracuj w ciszy i spokoju.

Art. 81

Nie kłóć się przy pracy.

Art. 82

Mów zawsze prawdę.

Art. 83

Oddaj cudzą własność.

Art. 84

Przestrzegaj regulaminu Szkoły.

Art. 85

Nie uważaj się za „ósmy cud świata”.

Art. 86

Dostrzegaj zalety kolegów i koleżanek.

Art. 87

Noś własne podręczniki.

Art. 88

Odmów, jeżeli propozycja kolegów nie jest zgodna z twoimi zasadami.

Art. 89

Przestrzegaj poleceń nauczyciela.

Art. 90

Zasłaniaj usta ręką, gdy kaszlesz.

Art. 91

Nie kołysz się na krześle. 

Art. 92

Rozwiązuj problemy na drodze wspólnej dyskusji.

Art. 93

Nie rozmawiaj i nie szeleść podczas trwającego spektaklu.

Art. 94

Nie wyrażaj głośno swojego niezadowolenia, będąc np. na koncercie.

Art. 95

Nie żartuj z kalectwa innych.

Art. 96

Nie używaj wulgarnego słownictwa.

Art. 97

Nie pisz po książkach.

Art. 98

Oddawaj książki w terminie.

Art. 99

Nie przeszkadzaj innym w czytaniu.

Art. 100

Nie wyrywaj kartek z książek.

Art. 101

Nie rozmawiaj w czasie jedzenia.

Art. 102

Nie wchodź w kurtce i w brudnych butach na stołówkę.

Art. 103

Sprzątaj po sobie.

Art. 104

Zachowuj się kulturalnie.

Art. 105

Umyj ręce przed jedzeniem.

Art. 106

Reaguj na czyjeś nieszczęście.

Art. 107

Nie chlap innych wodą, gdy myjesz ręce.

Art. 108

Nie trzaskaj drzwiami.

Art. 109

Nie przynoś do Szkoły rzeczy niebezpiecznych.

Art. 110

Nie zjeżdżaj po poręczy.

Art. 111

Nie kradnij

Art.112

Nie lekceważ znaków drogowych.

Art. 113

Nie pal papierosów

Art. 114

Nie pluj.

Art. 115

Nie rzucaj kamieniami.

Art. 116

Nie graj w piłkę na korytarzach i w klasie.

Art. 117

Ucz się systematycznie.

Art. 118

Rozwijaj swoje zainteresowania.

 

 

Rozdział XVI

Prawo legislacyjne

Art. 119

Zmian w Konstytucji może dokonać komisja w składzie: Dyrektor Szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczy komisji oraz Przewodniczący Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, opiekun Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel Rady Pedagogicznej- jako członkowie.

Art. 120

Zmian w Konstytucji dokonuje się na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub na wniosek uczniów - opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Art. 121

Wniosek o zmiany w Konstytucji, wraz z argumentami, należy złożyć u Dyrektora Szkoły.

Art. 122

Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni zwołuje posiedzenie komisji.

Art.123

Komisja odrzuca wniosek lub w ciągu miesiąca dokonuje zmian. Decyzję o odrzuceniu lub o zmianie podejmuje poprzez głosowanie większością głosów. Ostateczna decyzja o zmianie w Konstytucji należy do przewodniczącego komisji.

Art. 124

Zmiany w przepisach nanoszone są za pomocą aneksu.

Art. 125

Konstytucja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

    .......................................................                                         ...................................................

                   Przewodniczący

 Szkolnego Samorządu Uczniowskiego                                                              Dyrektor  Szkoły

 

 

 

    .......................................................                                         ...................................................

                         Opiekun

      Szkolnego Samorządu Uczniowskiego                                                    Zastępca  Dyrektora  Szkoły

 

 

 

                                                       .......................................................

                                                              Przewodnicząc  Rady Rodziców

 

 

Akt Uczniowskiej Obietnicy

 

1. W Szkole obowiązuje punktualność. Dlatego musicie obiecać, że nie będziecie się spóźniać!

Obiecujemy …………………………….

2. W drodze do Szkoły musicie przejść przez ruchliwa ulicę. Musicie uważać i przestrzegać bezpieczeństwa!

Obiecujemy ………………..

3. W grupie należy przestrzegać porządku. Dlatego musicie dbać o porządek w klasie oraz w Szkole

Obiecujemy ……………………….

4. Obiecujecie być uczniami : wesołymi, koleżeńskimi, pomocnymi w potrzebie

Obiecujemy………………….

5. Nigdy nie zapominajcie powiedzieć : Dzień Dobry, Dziękuję, Przepraszam !

Obiecujemy ………………………….

6. Będziecie sumiennie wykonywać pracę domową!

Obiecujemy …………

7. Obiecujecie bawić się, sprzątać, troszczyć się o klasę, świetlicę i Szkołę !

Obiecujemy ………………………..

8. Obiecujecie przestrzegać przepisów Małej Konstytucji Ucznia Szkoły Podstawowej
 nr 52 im. Małego Powstańca  w Częstochowie  oraz Statutu Szkoły !

Obiecujemy………………………..

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla